הזמינו מוצרים לעיצוב הבית וקבלו מתנה מיוחדת מאיתנו

תקנון ותנאי שימוש

אנו מברכים אותך על השימוש באתר VAZI VAZI

השימוש או העיון באתר בשירותיו ובשירותי צד ג’ באתר מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש המפורטים להלן. הוראות אלה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך (להלן – המשתמש או הלקוח) לבין בעלות האתר סיון גולץ ורעות זגוני (להלן – השותפות). אשר על כן, הנך מתבקש לקרוא תנאים אלו במלואם ובעיון רב. השותפות שומרת לעצמה את הזכות לעשות שינוי בתנאי השימוש בכל עת ללא צורך במתן הודעה מראש ועליך להתעדכן בשינויים אלה.
תאריך עדכון אחרון: 7/14/2018

כללי

 1. הכותרות הרשומות בתנאים אלה נועדו לנוחות הניווט בלבד ואין לתת להם כל פרשנות.

 

 1. האתר בבעלות, פותח, הוקם ומופעל על-ידי קוסטום מייד דיזיין רעות זגוני וסיון גולץ – עוסק מורשה מספר 558160875. כל מקום בו מופיעה המילה “אתר” הכוונה היא גם ל”שותפות” וההיפך.

 

 1. “שימוש” באתר משמעו כל פעולה הקשורה עם האתר ו/או השירותים הניתנים בו, במחשבך ו/או בכל מערכת ממוחשבת אחרת ו/או בכל מערכת אחרת ו/או כלפיך ו/או כלפי כל צד שלישי, לרבות, אך לא רק, גלישה, עיון, עריכה, העלאת מידע ו/או פרסום ו/או תוכן ו/או עמדות ו/או ביקורת, קבלת ייעוץ ו/או מידע ו/או ידע ו/או טכניקות ו/או שיטות וביצוע כל פעולה שהיא בהסתמך על האתר. השימוש באתר מהווה אישור כי הבנת, והסכמת לתנאים ולכללים המפורטים לעיל ולהלן, וכי לא תהיה לך או למי מטעמך כל תביעה ו/או טענה במישרין או בעקיפין כנגד השותפות או האתר או כל גורם הקשור עם האתר בגין שימוש שנעשה באתר. אם אינך מסכים לתנאי מהתנאים הרשומים בתנאי שימוש זה, הנך נדרש לא לעשות כל שימוש באתר.

 

 1. תקנון זה נכתב בלשון זכר משיקולי עריכה אך מכוון לשני המינים כאחד.

 

אופן ביצוע הרישום      

 

 1. בכניסתך למערכת הרישום ייתכן ותידרש למלא את פרטיך האישיים שנועדו עבור אישור הרישום. במהלך פעולה זו המערכת תנחה אותך בצעדים שעליך לבצע בכדי להזין את הנתונים האישיים שלך. ייתכן והאתר יחייב אותך בהתחברות ראשונית ו/או תמידית לצורך שימוש באתר דרך שירות של צד שלישי כדוגמת פייסבוק, גוגל וכדומה (לפי שיקול דעת האתר).

 

 1. גיל מינימאלי לקבלת שירות באתר היינו 18. משתמשים בגיל הפחות מגיל זה יידרשו להמציא את אישור הוריהם לקבלת השירות.

 

 1. עליך להקפיד למלא נכונה את כל הפרטים שאתה מוסר לנו.

 

 1. לאחר אישור הפרטים האישיים על ידך, וככל שתבחר לרכוש מוצרים או שירותים מאיתנו, תידרש להזין את פרטי אמצעי התשלום לאחר מכן יבצע האתר בדיקה של פרטי כרטיס האשראי וקבלת אישור מחברת האשראי או מחברת הסליקה (PAYPAL וכדומה, לפי העניין, כולם יחדיו יכונו “חברת האשראי” או “חברת הסליקה”). ניהול אמצעי התשלום כפוף לנהלים ולהנחיות של חברות האשראי/הסליקה ולעדכונם מעת לעת על ידיהם. אנו נפעל בהתאם להנחיות הביטחון של חברת האשראי/הסליקה בכל הקשור לאבטחת המידע. הוא הדין עם אמצעי תשלום נוספים שתעמיד השותפות לרשות המשתמשים, הכפופים לנהלים ולהנחיות של אותם גורמים.

 

 1. שימוש יעיל באתר מצריך חיבור זמין ורציף לאינטרנט מהיר, התקנת דפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר 6 ומעלה או דומה במחשבך וכן קיומו של דואר אלקטרוני תקין שלך. האחריות לוודא שכל הדרישות הנ”ל מתקיימות – מוטלת עליך בלבד, בטרם כל שימוש באתר ובעיקר עבור ובזמן הזמנה ושימוש בעיצובים שהזמנת. לא יהיו החזרים כספיים ו/או פיצויים מכל סוג עקב בעיות טכניות ו/או אחרות אצל המשתמש.

 

 1. תשלום בכרטיס אשראי ו/או בחשבון אחר מותנה בכך שהמשתמש הינו בעל הכרטיס ו/או בעל החשבון, לפי העניין.

 

מחירים ותשלומים       

 

 1. השימוש הבסיסי באתר הינו ללא תמורה בשלב זה, אולם ייתכן כי בעתיד השירותים, כולם או חלקם, יהיו בתשלום, ובתמורה למוצרים ולשירותים המוצעים למכירה באתר, המשתמש ישלם את התשלומים המפורטים במחירון המפורסם באתר.

 

התחייבויות המשתמש – אתה מתחייב:

 1. הפעילות שלך באתר והשירות הינם אישיים, ואינו ניתן להעברה ו/או לשימוש על ידי אף אחד אחר מלבדך.

 

 1. לפעול מטעמך בלבד או מטעם התאגיד שאתה קשור אליו.

 

 1. אם נרשמת באמצעות צד שלישי (כדוגמת חשבון פייסבוק, גוגל וכדומה לפי דרישת האתר) אתה מתחייב לעשות שימוש בחשבונך הפרטי באותו גורם ולא להפר את תנאי השימוש של אותו גורם.

 

 1. להיות כנה ולשמור על תום-לב וכללים של הוגנות בפעילותך באתר.

 

 1. לא למסור פרטים כוזבים ו/או להתחזות לאדם אחר בעת הגשת בקשה לרישום. ידוע למשתמש כי מסירת פרטים כוזבים ו/או התחזות לאדם אחר מהווים עבירה פלילית על פי חוק העונשין, תשל”ז-1977. האתר יהא רשאי, על פי שיקול דעתו, להעביר פרטים בדבר כל בקשה לרישום הנחזית להיות הצעה בדויה ו/או מכילה פרטים בדויים או כוזבים, למשטרת ישראל ו/או לכל גוף האחראי על הטיפול בנושא זה. כן יהא האתר רשאי לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו כנגד מבצע הפעולות כאמור בסעיף זה, וזאת מבלי לגרוע מזכותו בהתאם לכל דין לרבות הגשת תביעה בגין כל נזק שייגרם לו כתוצאה מפעולות אלה.

 

 1. לא להשתמש באתר לביצוע מעשים בלתי חוקיים. לא להעביר ביודעין מידע המכיל כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (“וירוס”), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו”ב או כל סוג דומה של תכנה או תכנית העלולים לגרום נזק או לפגום בפעילותו של מחשב אחר.

 

 1. לא לנסות לחדור לכל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו”ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.

 

 1. לא להעלות לאתר קבצים שאינם חוקיים או פוגעניים. בעת העלאת קבצים לאתר חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרת חובה זו. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לשמור באתר או להיות קשור בכל דרך ובכלל זה כל תוכן הפוגע בזכויות או זכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר, כל תוכן פורנוגראפי, כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב או במוניטין שלו, כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, לא הוגן או גס רוח, כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית ו/או פלילית, כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי.

 

 1. מוסכם עליך כי האתר ישמור את כל פרטיך האישיים שמסרת בעת הרישום במאגר מידע לשם התקשרות עמך במידת הצורך.

 

 1. לשמור את פרטיך האישיים ובייחוד את סיסמתך האישית לכניסה לאתר בסודיות מוחלטת ובמקום בטוח ללא גישה לצד שלישי. המשתמש הינו האחראי הבלעדי לשמירה על סודיות שם המשתמש, הסיסמא, קוד הצפייה וכל מידע שמתקבל מהאתר כאמור וכן אחראי על כל שימוש בלתי מורשה בסיסמה או במידע כאמור בעצמו או כל צד שלישי. מטעמי ביטחון, מומלץ להחליף את הסיסמה האישית לכניסה לאתר מפעם לפעם. במקרה ששכחת את סיסמתך, הנך מוזמן ליצור עמנו קשר, באמצעות הדואר האלקטרוני.

 

 1. לעדכן באתר את פרטיך האישיים מייד בסמוך לשינויים. במידה ולא תעדכן את פרטיך האישיים, לאתר לא תהא כל דרך ליצור עמך קשר במידת הצורך או לזהות אותך כמי שמתשמש. האתר לא יהא אחראי לכשל בתקשורת עמך עקב פרטים אישיים לא מעודכנים או לא מדויקים. הנך רשאי לבדוק את פרטיך האישיים כפי שנרשמו אצלנו באמצעות כניסה למערכת.

 

 1. הנך מתחייב לשפות ו/או לפצות את האתר ו/או השותפות ו/או מי מטעמו ו/או עובדיו ו/או שותפיו ו/או כל צד ג’ בגין כל נזק מכל מין וסוג שהוא ו/או חסרון כיס שיגרם כתוצאה מפגיעה ו/או חסר ו/או הפרה ו/או רשלנות ו/או מחדל ו/או עבירה שנגרמה על ידי הפרטים שמסרת לנו ו/או כתוצאה מהפרטים שמסרת ו/או כתוצאה מפרטים שלא מסרת ו/או כתוצאה מהפרה של תקנון זה מייד עם קבלת דרישה לכך, וזאת מבלי לגרוע בכל סעד ו/או תרופה ו/או זכות שקמה לאתר ו/או לשותפות על פי הסכם זה ו/או כל דין.

 

 1. האתר רשאי לתקן כל נזק ו/או לשפות ו/או לפצות כל מי שנפגע ו/או נגרם לו הפסד בגין פעולות המשתמש ו/או מי מטעמו בהקדם, על מנת ולמנוע נזק רב יותר, ולמזער נזקיו. במידה והאתר יבחר לשלם ו/או יחויב בתשלום כלשהו בגין תביעות או מאורעות הנזכרים לעיל, יחזיר ו/או ישפה המשתמש את הסכום שנדרש האתר לשלם מייד עם דרישת האתר.

 

 1. הנך מסכים ומאשר כי אין ולא יהא החזר תשלום בגין אי ניצול או ניצול חלקי של שירותי האתר בחלק מתקופת הרישום בלבד וכי לא תהא לו כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בנידון.

 

 1. האתר רשאי להסיר כל פרט ו/או מידע ו/או קובץ ו/או לבטל את הרישום ו/או להפסיק את מתן השירותים, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי למחוק ו/או לשנות ו/או לסרב לקבל לרישום כל קובץ ו/או תוכן ו/או פוסט ו/או מידע ו/או פרסום ו/או יצירה ו/או תוכן ו/או כל דבר שעלה לאתר על-ידי משתמש, בכפוף להחזר כספי יחסי, למעט במקרה של הפרת תקנון האתר שבעקבותיו האתר רשאי להפסיק את מתן השירותים ללא כל החזר כספי וכן למחוק ו/או לשנות ו/או לסרב לקבל לרישום כל קובץ ו/או תוכן ו/או פוסט ו/או מידע ו/או פרסום ו/או יצירה ו/או תוכן ו/או כל דבר שעלה לאתר על-ידי משתמש.

 

 1. הנך מסכים כי, על האתר, השימוש בו והוראות הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד ומקום השיפוט הבלעדי בכל סכסוך ו/או תביעה של משתמש ו/או השותפות יהיה בבית משפט מוסמך במחוז תל אביב בלבד.

 

 1. הנך מתחייב להדפיס תנאים אלה ולקרוא אותם בעיון לפני שימוש באתר מכל סוג שהוא. הנך מוזמן להיעזר בעמוד שאלות נפוצות באתר ולקרוא את הצהרת הפרטיות שלנו וכן לפנות אלינו בכל שאלה.

התחייבות לסודיות ופרטיות     

הפרטיות שלך חשובה לנו!

 

 1. האתר מתחייב כי פרטיו האישיים של המשתמש לרבות מספר כרטיס האשראי שלו יהיו מוגנים ומאובטחים בהתאם להנחיות חברת האשראי/הסליקה, אולם אינו מתחייב כי הפרטים הנ”ל יהיו מוגנים בפני גישה לא חוקית או חדירה לאתר.

 

 1. האתר יוכל לעשות שימוש בפרטיך ובכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת לנו וכן בהיסטוריית הגלישה שלך ובסטטיסטיקות הקשורות בכך לצורך פרסומות מסחריות ו/או הצעות של צדדים שלישיים אך ורק אם נתת את הסכמתך המפורשת לכך, אולם האתר יוכל לפנות אליך במייל או בכל דרך אחרת בהתאם לפרטיך שמסרת בהצעות מסחריות ו/או אחרות ובלבד שהן קשורות לשותפות ו/או לאתר בלבד ו/או לשירותי האתר.

 

 1. האתר מתחייב לנקוט בכל אמצעי סביר בכדי למנוע כניסה בלתי חוקית ו/או בלתי מאושרת לפרטים השמורים באתר ו/או לקבצים המוצפנים.

 

 1. האתר רשאי להשתמש בפרטיך האישיים ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש שלך באתר, לצורך שיפור השירותים המסופקים על ידו, עדכונך במבצעים של האתר ו/או גורמים הקשורים עמו ו/או יצירת קשר אתך.

 

 1. השימוש באתר הינה ההרשאה לשימוש שהאתר עושה בעוגיות (Cookies) לצורך שמירה על נתונים, מאפיינים ומידע של המשתמש באמצעות קבצים במחשב המשתמש ו/או באתר.

 

 1. אנו רשאים לאגור מידע ו/או התנהגויות משתמש ו/או סטטיסטיקות שימוש על ידי משתמשים ו/או סטטיסטיקות באתר מכל סוג ולעשות בכך שימוש לצרכי מחקר ו/או פיתוח ו/או העברת הצעות למשתמשים ו/או להעברתם לצדדים שלישיים.

 

 1. אנו רשאים להשתמש מפעם לפעם בטכנולוגיות שונות לצורך מעקב אחר משתמשים לצורך שמירת מידע ו/או הצגת מודעות ו/או פרסומות למשתמש על-סמך המאפיינים היחודיים של המשתמש שנמסרו לנו על ידי המשתמש ו/או הובאו לידיעתנו באמצעות גלישה באתר ו/או שימוש באתר.

 

על מה אנו לא מתחייבים

 1. הנך מסכים, כי כל עוד האתר ינקוט בכל אמצעי הזהירות הסבירים הידועים לאותה עת, בכדי למנוע אבידה, נזק ותקלה, האתר לא יהא אחראי לכל אבידה או נזק שנגרמו כתוצאה מתקלה בהליך ו/או במתן השירותים, בהפסקתם ו/או כישלון בהליך הרישום מסיבות שאינן בשליטתנו, כניסה לא חוקית לאתר המאובטח על ידנו, פעולות לא מורשות, חדירות ו/או התקפות לא חוקיות, וירוס, סוס טרויאני, שריפה, הצפה, התקפה טרוריסטית או כל כוח עליון אשר מעבר לשליטתנו הסבירה. הסרת אחריות זו חלה גם על כל פרט שהגיע אלינו דרכך ומאוחסן אצלנו.

 

 1. האתר אינו אחראי במקרה של אבידה, נזק או כל טענה אחרת לפיצויים כתוצאה משגיאה בהליך הרישום או במידע שהינו חסר, אינו נכון, אינו מדויק או כל טעות אחרת שאינה בתחום אחריותנו.

 

 1. האתר לא אחראי לאבדן מידע ו/או אבדן פרסומים ו/או מחיקות ואינו מבטיח לגבות את המידע שקיים באתר.

 

 1. האתר אינו אחראי או יהא אחראי במצב של הפרת ההסכם עמך במקרה של עיכוב או תקלה במילוי התחייבויותיו בהתאם למפורט בתנאים אלה, במידה והעיכוב ו/או התקלה נגרמו עקב סיבה מעבר לשליטתנו הסבירה. לעניין זה מוסכם כי זמן סביר לא יפחת מ-3 ימי עסקים לצורך בדיקה שהקובץ תקין ומוכן למשלוח עבורכם, ו-8 ימי עסקים תוך 8 ימי עסקים, ועיכובים בזמן שהקובץ בידי הגורם השולח שנבחר (כדוגמת דואר ישראל או שירותי שליחויות) או עיכובים שלא תלויים בשותפות. יום עסקים משמעו ראשון עד חמישי שאינו חג או ערב חג או מועד או ערב מועד או שבתון או ימי השבתה או ימי שביתה. מוסכם כי לא הפיצוי היחיד במקרה של עיכוב בלתי סביר או תקלה, בכפוף לאמור לעיל יהיה השבה של מלוא התשלום לאחר השבת המוצר לאתר.

 

 1. התמונות באתר הינן לצרכי המחשה בלבד. הצבעים במסך עלולים להיראות אחרת בהדפסה. תתכן סטייה של 2-3 מ”מ בגודל המוצרים המודפסים.

 

 1. שמות ו/או נתונים המכילים פורנוגרפיה, השמצות, דברי גסות או כל חומר פוגעני אחר, לא יתקבלו לרישום באתר ולא יתקבלו כתגובות באתר. הגדרת קובץ כחומר פורנוגראפי, משמיץ, מכיל דברי גסות או כל חומר פוגעני אחר, נתון לשקול דעתו הבלעדי של האתר.

 

 1. ההפנייה של האתר לרכישות של צדדים שלישיים אינן מהווה המלצה או עידוד לרכוש אותן ואין ולא תהיה לשותפות כל אחריות בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף הקשור ו/או הנובע מאותם צדדים שלישיים הקשורים עמם.

 

 1. הפרסומים והקישורים השונים הכלולים באתר השותפות מאפשרים גישה למידע ותכנים המתפרסמים באינטרנט. מרבית המידע אינו מתפרסם על ידי השותפות ויתכן שתמצא כי מידע זה אינו הולם את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנו, או סבור כי הוא בלתי מוסרי, מקומם, מרגיז, בלתי נאות או בלתי חוקי. השותפות אינה אחראית לאתרים שאליהם מוליכים הקישורים השונים באתר בין במישרין ובין בעקיפין.

 

 1. השותפות לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר שייגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או כתוצאה מהשירותים ו/או מהמוצרים באתר, ומוסכם שהשותפות איננה חייבת לפצות בגין נזקים האמורים לעיל ו/או כל נזק המהווה פגיעה בהנאה ו/או ברגשות ולא תוכל להטען טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כזו כנגד השותפות.

 

 1. השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא (AS IS) לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי השותפות ו/או מי מטעמה בגין השירות, האתר, שימוש בשירותי האתר, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך. השותפות ו/או האתר לא ישאו באחריות כל שהיא כלפיך ו/או כלפי צדדים שלישיים, בהתייחס לכל חוסר התאמה ו/או חוסר דיוק ו/או השמטה ו/או הטעיה ו/או טעות הכלולים באתר. האתר לא יהא אחראי בכל צורה שהיא לכל נזק ו/או תביעה ו/או חסרון כיס, ישיר או עקיף, כלפיך ו/או כלפי צדדים שלישיים, אשר מקורו כתוצאה מהאתר ו/או שימוש באתר ו/או הסתמכות על המידע המופיע באתר ו/או פעולות האתר ו/או יישומיו על מחשבך או על מחשבו של אחר ו/או בכל תביעה של צד שלישי כנגד האתר בגין השירות ו/או התכנים המצויים באתר ו/או בשרתי השותפות.

 

 1. הוא הדין לעניין כל הפרסומות ו/או המלצות ו/או הקישורים (Link) הקיימים באתר: שכן, אין בהם משום המלצה ו/או הטלת אחריות כל שהיא, והאתר לא ישא בכל אחריות כאמור באשר לתוכן ו/או טיב ו/או השירותים הקיימים באתרים ובצדדים שלישיים אלה. מובהר כי אין לאתר כל שליטה ו/או זכות בכל מידע הקיים באתרים אלה.

 

 1. הינך מצהיר ומתחייב לשפות את האתר ו/או השותפות מייד עם קבלת דרישה לכך על כל תביעה ו/או חסרון כיס שייגרמו לה בגין כל תביעה לנזק ו/או רשלנות ו/או הפרת זכות מצד שלישי הקשורה עם הקבצים ו/או השירות ו/או התוכן ו/או הפרטים שהעברת לאתר.

 

 1. התכנים באתר אינם מהווים ייעוץ עסקי ו/או משפטי ו/או פוליטי ו/או שיווקי ו/או אחר ו/או תחליף להם, וההסתמכות על האתר ו/או על התכנים באתר ו/או על השירותים ו/או על המוצרים הינה באחריותך הבלעדית בלבד.

 

 1. השימוש באתר והסקרים באתר אינם מדעיים ו/או מתבססים על ניתוח ו/או סטטיסטיקה מקובלת ולכן הסתמכותך על התכנים באתר ו/או השירוים באתר ו/או הפרסומים באתר ו/או הסקרים באתר ו/או תוצאות השימוש באתר ו/או תוצרי האתר הינה בארחיותך הבלעדית בלבד.

 

 1. תוצרי האתר ו/או המידע שניתן באתר (בתמורה או ללא תמורה) ניתן כמו-שהוא וללא כל התחייבות ו/או אחריות. ידוע למשתמש שלא ניתן להבטיח הצלחה ולא הוצגו בפניו מצגים להצלחה וודאיות, שכן כל הסתמכות על האתר היא באחריות המתשמש ואינה . מתוך כך אין ולא תהיה לאתר ו/או השותפות ו/או מי מטעמיה אחריות ו/או חברות בכל הקשור עם נזקים ישירים ו/או עקיפים ושייגרמו למשתמש עקב הסקרים ואו השירותים ו/או הפרסומים ו/או המידע ו/או כתוצאה מהם ו/או עקב הסתמכות עליהם ו/או כתוצאה מהשימוש באתר ו/או עקב תקלה טכנית ו/או מידע לא מדויק ו/או כישלון עסקי ו/או אי הצלחה עסקית (לרבות כתוצאה מהאתר ו/או מתכנים שנתקבלו מהאתר בתשלום ו/או שלא בתמורה) ו/או אי הצלחה לרבות נוכח פגיעות גוף ו/או נפש ו/או רכוש ו/או כל סוג של פגיעה, זמנית ו/או עתידית, לך ו/או לכל צד שלישי. המשתמש אחראי בלעדית על כל נזק שייגרם לו, ישיר ו/או עקיף, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או מהסתמכות על שירותים אלו ו/או עקב אי הצלחה מכל סיבה שהיא, והוא פותר את השותפות ו/או האתר ו/או מי מטעמיה, באופן בלתי חוזר, על כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או טענה עקב כך.

 

 1. היה ובית משפט ייקבע כי האתר ו/או מי מטעמו חייבים בפיצוי ו/או בשיפוי ו/או בתשלום ו/או בחיוב אחר למשתמש, מוסכם כי כל אלו, במשותף, יהיו מוגבלים לסכום ששולם על ידי המשתמש לאתר. האתר ו/או מי מטעמו (לרבות בעליה, שליחיה, עובדיה וכל מי שקשור אליה בכל צורה) לא יהיו אחראים לנזקים עקיפים.

 

ביטול הרישום על ידי המשתמש, וביטול רכישות

 1. באפשרותך לעצור את הליך הרישום בכל שלב עד גמר שלב אישור התשלום.

 

 1. ביטול תשלומים ו/או ביטול רישום ו/או ביטול רכישות של מוצרים – בכל שלב לאחר אישור התשלום הינו בהתאם להוראות דיני הגנת הצרכן (לרבות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 והתקנות והצווים שעל פיו ומכוחו) ושינוייהם מפעם לפעם, שייגברו על כל הוראה אחרת בתקנון זה, ובלבד שהרוכש עונה על הגדרת “צרכן” לפי דינים אלה ובכפוף לכך שהמוצר ו/או השירות אינו אחד מהחריגים בדינים אלה (כדוגמת מוצרים פסידים או מוצרים שניתן להעתיקם או מוצריי מחשב וכיוצ”ב) – שאז דינים אלה לא יחולו ולא יהיה ניתן לבטל את הרכישה. אין באמור כדי לפגוע בהוראות כל דין.

 

קניין רוחני וזכויות יוצרים

 1. האתר מוגן בהתאם לכל דיני הקניין הרוחני הישראלי והבין-לאומי. מלוא הזכויות שמורות ובכלל זה שם האתר, שם המתחם (Domain), זכויות היוצרים, סימני המסחר, עיצוב האתר, התכנים המתפרסמים בו, קוד המחשב, קבצי הגרפיקה והשמע, הסרטונים, השיטות, הטכניקות, המידע, הידע, סידור וארגון המידע שבאתר וכל מידע אחר הכלול באתר הינם רכוש האתר.

 

 1. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בעיצוב האתר, בסרטונים, במידע, בידע, בפרסומים, בתוצרים, בסקרים, בתכנים המפורסמים בו על ידי האתר ו/או מי מטעמו ו/או יוצרים ו/או מפרסמים באתר הן של האתר בלבד ומוגנים על ידי חוק זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים וסודות מסחריים או זכויות קניין וחוקים אחרים בארץ ובעולם. מוסכם עלייך שלא להפר זכויות אלו בשום צורה או אופן ובפרט שלא להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי, לשנות, לחשוף, למכור, לצפות, להשכיר, להתאים או לערוך את התוכן או חלק ממנו, לא לתרגם או ליצור עבודות נגזרות אחרות מן האתר, התכנה או מאגרי הנתונים אלא ברשות בכתב ומראש מאת בעלי הזכויות והאתר. כל שימוש שכזה מהווה הפרה של זכויות היוצרים. מובן ומוסכם עלייך שבעצם השימוש באתר או בשירותים לא מוקנית לך כל זכות או בעלות על האתר או על השותפות מסוג כלשהו.

 

 1. מלוא הקניין הרוחני לרבות ולא רק זכויות היוצרים בשירותי האתר ו/או בתוצריהם ו/או בפרסומים ו/או בסקרים ו/או במידע מכל סוג (לרבות מידע, פרסומים ותגובות שהועלו על ידי משתמשים מכל מין וסוג שהם) – הינם של האתר ושל האתר בלבד ולא ניתן להעבירם לכל צד שלישי.

 

 1. השימוש באתר ו/או בשירותים ו/או במוצרים ו/או בקניין הרוחני לעיל שהועבר אליך ו/או לידיעתך הינו אישי בלבד ולא תוכל להעביר בתמורה ו/או שלא בתמורה לכל צד שלישי.

 

 1. תכנים ו/או יצירות ו/או מידע ו/או ידע ו/או פרסומים ו/או תגובות ו/או כל דבר מכל סוג שאתה מעלה לאתר ו/או מפרסם באתר הינם בבעלותך הבלעדית, ואתה מאשר כי בעצם העלתם לאתר ו/או פרסומם באתר אתה היוצר הבלעדי שלהם ובעל הזכויות היחיד והבלעדי בהם והינך רשאי למוסרם לפרסום באתר; ובמסירת כל אלו אתה מקנה לשותפות רשיון חינם, כלל עולמי, ללא הגבלה בזמן וללא כל הגבלה מכל סוג שהיא לעשות כל שימוש בהם כפי שהשותפות תמצא לנכון לרבות ולא רק: להעתיק, לשכפל, לפרסם בכל דרך, לבצע יצירות נגזרות, לשדר, להפיץ, להמחיז, לדלל ערך, לשנות, להשמיט, לשווק, למסור לציבור, להעמיד לרשות הציבור, לערוך, לעבד, לתרגם, לבצע בכל דרך, לביים, לקבל תמלוגים, לביצוע פומבי, לשדר בכל צורה, להשתמש בכל מדיה קימת ועתידית, להשכיר, להחכיר, להעניק רישיון מכל סוג שהוא, לביים, לאגד, ולבצע כל פעולה שניתנת לבעלים של יצירה בכל מדיה לרבות: כתבי עת, מגזינים, בארכיונים לרבות דיגיטאליים, באינטנרנט, בסלולר, בתקשורת קווית, בתקשורת שאינה חוטית מכל סוג, בלווין, בכבלים, בחברות מדיה, בטלוויזיה, ברדיו, בדברי דפוס, בכתבי עת, בספרים, במדיות דיגיטאליות, ובכל מדיה אחרת לרבות מדיה עתידית שלא קימת במועד מתן הרישיון; וללא כל הגבלה. ככל שהאתר יסכים לקבל ממך יצירות בתשלום (מבלי שהדבר יחייב את האתר לקבלן) הרי שיחולו, בנוסף, הוראות ההסכם והתמורה בהסכם נפרד, שיהיה תקף רק עם אישור החברה על כך, ובכל סתירה המסמך הספציפי הנוסף ייגבר.

 

שונות

 

 1. אם אתה סבור כי נפגעת מהמפורסם באתר או שיש בו תכנים שמפרים את זכויותיך – אתה מוזמן לפנות אלינו בהקדם בעניין.

 

 1. האתר רשאי להעביר ו/או להסב ו/או להמחות ו/או למשכן ו/או לשעבד ו/או להעניק את זכויותיו זה או כל זכות מזכויותיו ו/או את התחייבויתיו ו/או כל התחייבות מהתחייבויותיו לכל צד שלישי.

 

 1. כל הודעה שתשלח למשתמש בדואר אלקטרוני לכתובת הרשומה באתר תיחשב כאילו נמסרה כדין לתעודתה תוך 24 שעות לאחר מועד שליחת ההודעה.

 

 1. לשון זכר נרשמה באתר מבחינת הנוחות בלבד וכל פנייה בלשון זכר משמעה לשון נקבה בהתאם.

 

 1. הינך מתחייב לעשות באתר שימוש הוגן ולא להפר זכויות של צד שלישי.

 

 1. ניתן לפנות לשירות הלקוחות שלנו באמצעות יצירת הקשר באתר או למייל: info@vazivazi.com

 

 1. בברכת הצלחה!
היי! איך אפשר לעזור?
x
לכל שאלה ניתן לשלוח לנו הודעה בצ'ט או בכתובת המייל info@vazivazi.com
היי! איך אפשר לעזור?